Go to FPL Homepage

News Releases

FPL’s ap fèt avèk siklon Irma yon mendèv dosye prèske 19,500 ki reponn a pi gwo kantite blakawout nan istwa konpayi an.

Nan total la, FPL kalkile plis pase 5 milyon dola entèripsyon soti nan Irma, ki gen ladan kliyan ki moun ki ka te fè eksperyans plis pase yon pàn kouran

Plis pase 4.4 milyon dola entèripsyon soti nan 1.1 milyon dola yo te retabli

Kliyan ta dwe kontinye pou planifye pou interruptions pwolonje; nou dwe konprann limit la plen nan domaj anvan nou ka bay fwa restorasyon estime

Pi gwo mendèv restorasyon nan istwa US reponn a ki pa ge kouran; prèske 30 sit Platfòm aktive ak ekip restorasyon, kamyon ak ekipman

Nou ankouraje kliyan yo pou kontinye koute prekosyon sekirite; fè pou evite liy kouran ki tonbe ak dlo kanpe; download nouvo FPL mobil App pou dènye

Sep 11, 2017

JUNO BEACH, Fla. – Florida Power & Light Company (FPL) kòmanse fè yon pakèt efò pou l retabli kouran pou anviwon 4.4 milyon kliyan abòne ki sou tout teritwa kote nou bay sèvis, ki pagen kouran poutèt Siklòn Irma. Gen apeprè 19,500 anplwaye FPL ak moun kap travay pou lòt konpayi sèvis piblik ak konpayi elektrik ki kòmanse retabli kouran an, epi depi 6 am, gen yon milyon kliyan ki vin gen kouran depi siklòn nan touche tè.

"Siklòn Irma se san parèy yo nan prèske chak mezi - gwosè li yo, pouvwa destriktif ak mouvman ralanti. Tout 27,000 mil kare ak 35 konte nan teritwa sèvis nou yo te afekte pa siklòn devastatè sa a, "te di Eric Silagy, prezidan ak Direktè Jeneral FPL. "Nou gen mache travay la restorasyon pi gwo nan istwa US reponn a tanpèt ki pi mal la nan istwa konpayi nou an. ekip nou yo soti restore pouvwa a, ak tout èdtan nan chak jou pi plis ak plis moun ap resevwa limyè yo tounen. Sa te di, nou prevwa ke anpil nan sistèm nan elektrik nan Sidwès Florid pral mande pou yon nèt sou tout pwen rebati, sa ki kapab pran semèn. Nan contrast, nou espere sistèm elektrik nou an ansanm East Coast Florid la yo pral mande pou reparasyon plis tradisyonèl. Kèlkeswa, sa a pral yon efò restorasyon long. "

FPL ekip yo ap travay retabli sèvis nan kliyan li yo san danje epi kòm byen vit ke posib. Nou dwe jwenn yon evalyasyon solid nan limit an plen nan domaj nan sa a soti nan siklòn pwisan ak devaste anvan nou ka bay yon tan sistèm-lajè oswa konte-nivo estime nan restorasyon. FPL konprann ke gen moun ki bezwen konnen lè yo pral pouvwa yo dwe retabli, epi nou pwomèt yo kominike enfòmasyon de pli zan pli espesifik kòm pli vit ke nou kapab.

"FPL gen yon anpil kap travay, preske 19,500 anplwaye ki deja sou wout pou repare blakawout Siklòn Irma enpoze" selon sa Mesye Silagy te ajoute.  " Mwen ankouraje tout kliyan nou toupatou nan eta a pou l kontinye dwe prepare pou blakawout toupatou ak pwolonje. Nou mande pou pasyans la nan kliyan nou an pandan ki sa yo pral youn nan pi difisil rebati ak restorasyon efò yo nan istwa konpayi nou an. Nou konprann ki jan difisil li se yo dwe san yo pa pouvwa pou yon peryòd tan ki long, epi yo pral travay nan revèy la jiskaske tout nan kliyan nou yo gen elektrisite yo tounen sou. "

Kou tanpèt la fin pase, nou deja konnen si liy elektrik prensipal yo domaje. Si kliyan yo panse se rezon sa a ki fè yo pa gen kouran, yo pa bezwen kontakte nou. Sepandan, abòne yo ka ale nan FPL.com/outage oswa nan Aplikasyon Mobil FPL pou rapòte yo pa gen kouran. Abòne yo ka rele FPL nan 1-800-4OUTAGE (1-800-468-8243) sèlman si yo bezwen rapòte ke gen liy elektrik ki tonbe oswa si gen aparèy elektrik kap fè etensèl. Si gen ka dijans ki ka mete lavi moun an danje, rele 911.

Teknoloji Kontwol Dega poste inondasyon anpeche domaj

Pandan Irma, FPL dinamik fèmen de post yo nan zòn nan Saint Augustine ak nan Sid Daytona ki te pwevwa gen anpil inondasyon yo nan lòd yo bese domaj nan sistèm nan.

Kòm yon leson te aprann nan 2012 nan Sipè Ouragan Sandy, FPL te installé monitè dlo an tan reyèl nan 223 post ki pi sansib a onn tanpèt nan tout zòn sèvis nou yo. Post jwe yon wòl enpòtan nan bay sèvis a kliyan pa diminye segondè-vòltaj elektrisite soti nan liy transmisyon nan yon nivo ki ka yo dwe distribiye nan tout zòn sèvis FPL la. Pandan ke monitè yo klèman pa ka anpeche inondasyon, yo ban nou avètisman pi avanse si yon menas inondasyon rezilta ak pèmèt nou dinamik fèmen yon poste pi bonè. Sa a kapab redwi domaj nan sistèm nou an ak pèmèt nou pote poste sou entènèt pi vit apre yon tanpèt.

Men kijan nou retabli kouran

FPL kòmanse retabli elektrisite nan plizyè zòn. Nou suiv yon plan global ki gen kòm objektif pou l retabli kouran pou majorite abòne yo, otank posib, san danje e san pèdi tan.  Nou pa baze nou sou lè abòne rele pou di yo pa gen kouran, ni sou kote abòne rete ni sou sa yo dwe konpayi a pou n retabli kouran, non:

 • Nou kòmanse repare domaj ki fèt nan izin nou yo dabò, epi nou repare liy elektrik ki soti nan izin nou yo pou pote kouran an nan esoustasyon lokal yo.
 • Nou kòmanse retabli kouran an kote ki gen enpòtans kapital, kòmparegzanp lopital, lapolis ak estasyon ponpye, nan kote ki bay sèvis kominikasyon, izin ki trete dlo ak kote ki bay sèvis transpò ak kote ki bay refij.
 • Epi an menm tan, nou bat pou n retabli kouran an bay majorite kliyan yo san pèdi tan - ki vle di retabli kouran sou wout ki gen sipèmakèt, famasi, estasyon gaz ak nan lòt sèvis kominotè ki bezwen kouran tou.
 • Alèkile, nou repare sistèm elektrik ki desèvi ti gwoup moun ak katye, ansanm ak zòn ki pi afekte yo jiskaske nou retabli kouran pou tout abòne.

Kòm restorasyon kontinye, gen yon fason kèk kliyan ka ede:

 • Chape kanpe ekip mande lè kouran yo pral retabli. Dirije kesyon yo FPL travayè restorasyon ralanti travay yo, epi, pi enpòtan, kapab konpwomèt sekirite yo. Tipikman, travayè restorasyon pa konnen fwa restorasyon. Yo ve yo te asiyen nan yon segman sèl nan yon liy ki afekte yo. FPL ap bay fwa estime nan restorasyon nan medya yo, Facebook, Twitter ak FPL.com.
 • Lè w ap soti kondwi, klè wout la pou FPL kamyon pou ke ekip ka jwenn nan sit pwochen travay yo pi vit. Travayè yo restorasyon vrèman apresye koutwazi sa a, pandan y ap travay èdtan long yo ka resevwa pouvwa a tounen sou pou tout kliyan ki afekte yo.
 • Lè ou ap ranmase fatra anvan-tanpèt, kenbe poto sèvis piblik ak transformateur klè pou ke travayè restorasyon gen aksè a yo.

Tanpri, rete an sekirite

Menm lè ou wè van yo bese, malgresa sityasyon an ka danjere. Nap mande abòne ki rete nan zòn kote tanpèt la pase ak zòn ki inonde yo, pou yo suiv mezi sekirite suivan yo:

 • Rete lwen kab kouran ki tonbe, rete lwen debri ak kote ki inonde; kab kouran yo ka chaje ak elektrisite epi yo ka danjere.
 • Kondui avèk anpil pridans. Si pagen kouran, limyè sikilasyon yo pap limen san okenn avètisman. Si w rive nan yon kafou epi w remake limyè sikilasyon an pa mache, lalwa Florida mande chofè yo aplike menm règleman yo konn aplike lè gen kat panno estòp nan yon kafou.
 • Si nap itilize yon jeneratris (dèlko) pòtab:
  • Suiv rekòmandasyon fabrikan an mande suiv pou ka itlize l kòmsadwa;
  • Ploge aparèy menaje yo dirèkteman nan jeneratris la (dèlko), pa konekte nan panno elektrik prensipal la, paske elektrisite a ka remonte nan kab elektrik yo epi moun ka domaje poutèt sa.
  • Se yon elektrisyen ki gen lisans sèl ki fèt pou konekte yon jeneratris nan yon panno elektrik;
  • Piga janm limen yon jeneratris (dèlko) anndan lakay ou ni nan garaj ou; lèfini
  • pa mete jeneratris la toupre yon fenèt ki louvri pou w pa kite lafimen jeneratris la (dèlko a) antre anndan lakay ou oswa anndan kay yon vwazen.
 • Pabliye dekonekte tout aparèy elektrik, sitou fou ak recho, pou dife pa pete anndan kay la.
 • Fè atansyon, pa manyen okenn kab kouran ki tonbe lè w ap ranmase debri ak pye bwa siklòn nan lage
  • Piga taye okenn pye bwa bò kote kab elektrik. Piga eseye retire oswa taye okenn fèy pyebwa ki a yon distans 10 pye de yon liy elektrik. Si gen yon pyebwa oswa branch pyebwa ki tonbe sou yon liy elektrik oswa si l rale l desann, piga pwoche liy elektrik la ni pye bwa a. Abòne yo ka rele FPL nan 1-800-4OUTAGE (1-800-468-8243) si yo bezwen rapòte gen liy elektrik ki tonbe oswa si gen aparèy elektrik kap fè etensèl. Si gen ka dijans ki ka mete lavi moun an danje, rele 911.
  • Fè trèzatansyon lè wap travay ak yon aparèy oswa yon zouti ki gen kòd long. Pa bliye mete nechèl ak echafo ase lwen defason pou oumenm - ak pwent fil aparèy wa itilize a - rete omwen a 10 pye de liy elektrik yo.

Anplis konsèy sou sekirite Lòt yo disponib nan FPL.com/storm. Anplis, kliyan ka telechaje nouvo FPL mobil App a pou sou-a-ale nan, enstantane ak sekirite aksè nan kont yo. Kliyan kapab rapòte oswa pou w jwenn enfòmasyon an dènye sou yon pàn kouran. App a se ki disponib pou download nan yo App Store ak Google Jwe a. Depi app a te lanse nan kòmansman an nan sezon tanpèt, te gen downloads prèske mwatye-yon-milyon dola.

Men kijan ou ka rekonèt anplwaye ak kontraktè FPL yo

Pou FPL, sekirite abòne yo enpòtan anpil, epi nou vle pou konnen kijan pou idantifye moun kap travay pou FPL yo:

 • Anplwaye FPL yo mache ak yon badj idantite ki gen foto yo.
 • Sou machin ak kamyon moun ki pa anplwaye FPL men kap ede retabli kouran an, yo make ke se machin oswa kamyon kontraktè FPL apwouve oswa moun kap travay nan ka dijans pou FPL.
 • FPL anplwaye, kontraktè FPL ak anplwaye kap travay pou lòt konpayi sèvis piblik kap ede retabli kouran an apre siklon la, yo ka oblije monte sou pwopriyete w, sepandan yo pap bezwen antre anndan lakay ou ni nan biznis ou.

Men kijan pou konn kisa kap pase

FPL bay abòne yo enfòmasyon nan medya ak nouvèl regilyèman pou l fè yo konnen kilè lap retabli kouran an; nan sous suivan yo:

Ale nan FPL.com/powertracker pou ka gen dènye nouvèl ak enfòmasyon, chak èdtan, sou blakawout la.

Florida Power & Light Company
Florida Power & Light Company se twazyèm pi gwo konpayi elektrik ki gen nan peyi Etazini, li gen anviwon 5 milyon kont kliyan osnon anviwon 10 milyon moun li bay elektrisite nan apeprè mwatye leta Florida a. Anjeneral bil kouran nan kay abòne FPL pou 1,000-kWh apeprè 25 pousan pi bon mache pase mwayèn pri kouran onivo nasyonal, epi nan lane 2016, se li ki te pi ba nan  Florida pami sa konpayi sèvis pliblik yo te rapòte pou la setyèm fwa se suit. Sèvis FPL la fyab a plis ke 99.98 pousan, epi izin li bati ki pa boule enèji a se youn nan izin ki pi pwòp pami izin tout konpayi sèvis piblik ki nan peyi a. Pami gwo konpayi ki bay elektrisite yo, se FPL ki te gen meyè klasman pami gwo konpayi ki bay elektrisite Ozetazini, selon J.D. Power 2016 Electric Utility Residential Customer Satisfaction StudySM; epi nan lane 2017, Market Strategies International te rekonèt FPL kòm youn nan konpayi elektrik yo ka plis fè konfyans. Se yon konpayi ki baze nan Florida kap mennen ak 8,900 anplwaye, FPL se yon filyal  Juno Beach, ki bazenan Florida, NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), ki se yon konpayi enèji pwòp tout moun rekonèt pou tout efò li fè nan domèn enèji dirab, etik ak divèsite, epi yo te klase l No. 1 nan endistri elektrik ak gaz sou lis Fortune's 2017 ki gen "Konpayi Moun Plis Admire." Epitou NextEra Energy se mezon mèr NextEra Energy Resources, LLC, ki limenm, ansanm ak filyal li yo, se li ki se pi gwo pwodiktè enèji renouvlab ki soti nan van ak solèy. Pou ka gen plis enfòmasyon sou konpayi NextEra Energy yo, ale nan sitwèb sa yo: www.NextEraEnergy.com, www.FPL.com, www.NextEraEnergyResources.com.

###

For further information: Media Line: 561-694-4442


print email rss

Facebook Twitter YouTube