Go to FPL Homepage

News Releases

FPL ranje kouran pou plis ke 2 milyon kliyan depi premye jou ke siklòn Irma kite teritwa ke l'ap bay sèvis la

- FPL espere ranje kouran pifò kliyan ki abite nan kòt lès la kote li bay sèvis nan fen semèn kap vini sa a; ak nan fen jou Sept. 22 pou kliyan sou teritwa sèvis FPL’s West Coast la, ak eksepsyon posib zòn ki afekte pa siklon, inondasyon grav ak lòt seksyon domaj grav

- Premye evalyasyon sijere envèstisman enpòtan nan griyaj enèji FPL la ap lakòz pi vit tan restorasyon pou kliyan ke yo te fè eksperyans pandan Siklòn Wilma an 2005

- Kliyan yo dwe kontinye pran prekosyon; evite fil kouran ki pandye ak nan dlo

- FPL ki aktyelman gen pwoblèm ak FPL.com ak FPL mobil App la akòz ekstrèm volim segondè, epi li ap travay rezoud sitiyasyon an

Sep 12, 2017

JUNO BEACH, Fla. - Florida Power & Light Company (FPL) anonse jodia nnan apremidi, yo deja ranje kouran pou prèske 2 milyon kliyan depi premye jou ke siklòn Irma kite teritwa ke l'ap bay sèvis la. Nan moman sa gen 2.3 milyon kliyan ki poko gen kouran.

"Nou konnen ke bagay ki pi enpòtan pou kliyan nou yo vle konnen se lè yo pral jwenn limyè yo tounen sou," se sa Eric Silagy di, li se prezidan ak CEO nan FPL. "alos, sou evalyasyon inisyal nou an, li ta sanble ke envestisman yo enpòtan nou te fè nan redi kadriyaj enèji noupral pèmèt pou yon retabli pi vit. Kòm yon rezilta, nou byen atann yo retabli kouran a esansyèlman tout kliyan nou yo nan tout sèvis teritwa nou an nan fen jounen Vandredi kap vini, ak eksepsyon nan zòn ki afekte nan tònad, grav inondasyon ak lòt seksyon nan domaj grav. Ou gen angajman nou pa pral rèpose jiskaske tout moun gen kouran tounen. "

FPL gen yon ekip reparasyon ki gen plis ke 20,000 moun, ansanm ak anplwaye FPL yo, ak lòt travayè lòt kompayi ke yo anplwaye epi lòt patnè afilye ki sòti nan prèske 30 eta epi Canada. 

Estimasyon reparasyon yo 

FPL espere ranje kouran pifò kliyan ki abite nan kòt lès la kote li bay sèvis nan fen semèn sa, epi pou kliyan ki abite nan kòt lwès yo kote li bay sèvis li nan dat 22 Septanm nan fen jounen an, eksepte kote ki te gen tònad yo, gwo inondasyon ak gwo domaj. 

"Nou konpran fristrasyon ou lè pa gen kouran, nou pran responsabilite nou fas ak kliyan nou yo - fanmi nou yo - zanmi ak vwazen nou yo - seryezman. Ekip nou yo ap travay san rete pou tout aktivite nan zòn ki afekte yo retounen nòmal," se sa Silagy di. "Nou mande kliyan nou yo yon ti pasyans kote n'ap fè fas ak pi gwo sèvis reparasyon ke nou janm konnen nan istwa nou." 

Touswit apre yon tanpèt, nou konnen si liy kouran prensipal yo te domaje. Si kliyan kwè kouran yo se deyo pou rezon sa a, pa gen okenn bezwen kontakte nou.

FPL se kounte a gen pwoblem ak FPL.com ak FPL mobil App a akoz ekstren volim segonde, epi ap travay rezoud sitiyasyon an. Kliyan ta dwe rele FPL nan 1-800-4OUTAGE (1-800-468-8243) sèlman si yo bezwen rapòte ke gen liy elektrik ki tonbe oswa si gen fil kouran k'ap fè etensèl. Si gen ijans kote lavi moun an danje, rele 911. 

Envestisman ki fèt 

Pandan 11 dènye ane yo, FPL te envesti prèske $3 milya dola pou fè kadriyaj enèji a pi entelijan, pi fò ak plis tanpèt-rezistan.

"Sa a se premye tès la reyèl nan griy ki anba la a envèstisman siyifikatif nou yo ak, byen lwen tèlman, nou ap ankouraje pa sa nou ap wè," te di Silagy. "Evalyasyon Inisyal sijere ke fè tèt di toujou FPL manjeur yo, ki se liy prensipal kouran nou, fèt 30 pousan pi bon pandan Irma pase manjeur ki pa fè tèt di toujou. Nimewo a nan poto desann atravè sistèm FPL la tou parèt yo dwe ba malgre gwo van Irma a, patikilyèman atravè Kòt West Florid la. "

Apre yon sèl jou nou gentan ranje, FPL te retabli 40 pousan nan plis pase 5 milyon dola interruptions yo, kòm konpare ak jis 4 pousan nan peryòd nan menm moman an pandan efò restorasyon Siklòn Wilma yo nan konpayi an nan 2005. Anplis de sa, Wilma afekte yon pòsyon ki pi piti nan nou an sèvis teritwa - 21 konte - Lè nou konsidere ke Irma afekte tout 27,000 mil kare ki kouvri 35 konte yo.

"Sa a se yon evènman san parèy - pou tou de konpayi nou yo ak kliyan nou an," te di Silagy. "Pifò nan pwoblem yo nou ap wè se yon rezilta nan pye bwa ak fatra mouche nan liy nou an. te tris kòlè Siklòn Irma nan te santi toupatou nan eta a tout antye - tanpèt la derasinen pye bwa, transfòme wout nan rivyè, chire do kay la kay ak biznis, li kite dè milyon de Floridyen nan fè nwa a, "te di Silagy. "Sa te di, nou tren pou sa a pandan tout ane a epi n ap pi byen prepare pou siklòn kounye a pase nan nenpòt ki lè nan istwa konpayi nou an. Nou te mobilize fòs la restorasyon pi gwo nan istwa US, epi ou gen angajman fèm nou ke nou pa yo ap sispann travay jis limyè chak kliyan pase a yo tounen sou. "

Men kijan nou retabli kouran 

FPL kòmanse retabli kouran nan plizyè zòn. Nou suiv yon plan global ki gen kòm objektif pou'l retabli kouran pou majorite abòne yo, san danje epi san pèdi tan. Nou pa baze nou sou lè abòne rele pou di yo pa gen kouran, ni sou kibò abòne yo abite oubyen ni sou sa yo dwe konpayi a pou'n retabli kouran: 

 • Nou kòmanse repare domaj ki fèt nan izin nou yo dabò, epi nou repare liy elektrik ki soti nan izin nou yo pou pote kouran an nan lòt ti lokasyon lokal nou yo. 
 • Nou kòmanse retabli kouran an kote ki pi enpòtan yo, tankou lopital, pòs polis ak pòs ponpye, nan kote ki bay sèvis kominikasyon, izin ki trete dlo ak kote ki bay sèvis transpò ak refij. 
 • Epi menm kote a, nou bat pou nou retabli kouran an bay majorite kliyan yo san pèdi tan − ki vle di retabli kouran sou wout ki mennen nan sipèmakèt, famasi, estasyon gaz ak nan lòt sèvis kominotè ki enpòtan.
 • Alèkile, nou repare sistèm elektrik ki desèvi ti gwoup moun ak katye, ansanm ak zòn ki pi afekte yo jiskaske nou retabli kouran pou tout abòne. 

Pandan n'ap kontinye ak reparasyon kouran an, gen kèk fason ke kliyan ka ede: 

 • Pa kanpe ekip k'ap fè reparasyon yo pou mande kilè y'ap retabli kouran an. Lè nou kanpe ekip FPL k'ap fè reparasyon pou poze yo kesyon, sa ralanti travay yo, epi mete vi yo an danje. An jeneral, ekip k'ap fè reparasyon yo pa konn akilè y'ap retabli kouran. Yo voye yo al repare yon sèl pati liy ki afekte a. FPL ap fè nou konnen kilè kouran ap ranje nan medya yo, tankou Facebook, Twitter ak FPL.com. 
 • Lè w'ap kondwi nan lari a, deplase machin ou pou bay kamyon FPL yo posibilite pou ekip reparasyon an ka rive kote yo pra'l fè travay la rapidman. Ekip k'ap fè reparasyon an vreman apresye koutwazi sa, paske y'ap travay lajounen kou lannuit pou yo retabli kouran an bay tout kliyan ki afekte yo. 
 • Lè n'ap rasanble debri apre siklòn nan, pa kite anyen ozalantou poto ak transfòmatè elektrik yo pou pèmèt ekip k'ap fè reparasyon an gen aksè fasil. 

Tanpri, rete an sekirite 

Menm lè ou wè van yo bese, ka gen danje toujou. N'ap mande abòne ki rete nan zòn kote tanpèt la pase ak zòn ki inonde yo, pou yo suiv mezi sekirite sa yo: 

 • Rete lwen kab kouran ki tonbe, rete lwen debri ak kote ki inonde; kab kouran yo ka chaje ak elektrisite epi yo ka danjere. 
 • Kondui avèk anpil pridans. Si pagen kouran, limyè sikilasyon yo ka pa limen san okenn vètisman. Si w rive nan yon kafou epi w remake limyè sikilasyon an pa mache, lalwa Florida mande chofè yo aplike menm règleman yo konn aplike lè gen kat siy estòp nan yon kafou. 
 • Si n'ap itilize yon jeneratris (dèlko) pòtab: 
  • Suiv rekòmandasyon fabrikan an mande suiv pou ka itlize l kòmsadwa; 
  • Ploge aparèy menaje yo dirèkteman nan jeneratris la (dèlko), pa konekte nan panno elektrik prensipal la, paske elektrisite a ka remonte nan kab elektrik yo epi moun ka domaje poutèt sa. 
  • Se yon elektrisyen ki gen lisans sèl ki fèt pou konekte yon jeneratris nan yon panno elektrik;
  • Piga janm limen yon jeneratris (dèlko) anndan lakay ou ni nan garaj ou; lèfini 
  • Pa mete jeneratris la toupre yon fenèt ki louvri pou w pa kite lafimen jeneratris la (dèlko a) antre anndan lakay ou oswa anndan kay yon vwazen. 
 • Pa bliye dekonekte tout aparèy elektrik, sitou fou ak recho, pou dife pa pete anndan kay la. 
 • Fè atansyon, pa manyen okenn kab kouran ki tonbe lè w ap ranmase debri ak pye bwa siklòn nan lage 
  • Piga taye okenn pye bwa bò kote kab elektrik. Piga eseye retire oswa taye okenn fèy pyebwa ki a yon distans 10 pye de yon liy elektrik. Si gen yon pyebwa oswa branch pyebwa ki tonbe sou yon liy elektrik oswa si l rale l desann, piga pwoche liy elektrik la ni pye bwa a. Abòne yo ka rele FPL nan 1800-4OUTAGE (1-800-468-8243) si yo bezwen rapòte gen liy elektrik ki tonbe oswa si gen aparèy elektrik kap fè etensèl. Si gen ka dijans ki ka mete lavi moun an danje, rele 911. 
  • Fè atansyon espesyalman lè w'ap travay ak yon aparèy oswa yon zouti ki gen kòd long. Pa bliye mete nechèl ak echafo ase lwen defason pou oumenm - ak pwent fil aparèy wa itilize a - rete omwen a 10 pye de liy elektrik yo. 

Men kijan ou ka rekonèt anplwaye ak kontraktè FPL yo 

Pou FPL, sekirite abòne yo enpòtan anpil, epi nou vle pou konnen kijan pou idantifye moun kap travay pou FPL yo: 

 • Anplwaye FPL yo mache ak yon badj idantite ki gen foto yo. 
 • Sou machin ak kamyon moun ki pa anplwaye FPL men kap ede retabli kouran an, yo make ke se machin oswa kamyon kontraktè FPL apwouve oswa moun kap travay nan ka dijans pou FPL. 
 • Kit se anplwaye FPL, kontraktè FPL ak anplwaye kap travay pou lòt konpayi sèvis piblik kap ede retabli kouran an apre tanpèt la, yo ka oblije monte sou pwopriyete w, sepandan yo pap bezwen antre andedan lakay ou ni nan biznis ou. 

Men kijan pou konn kisa k'ap pase 

FPL bay abòne yo enfòmasyon nan medya ak nouvèl regilyèman pou'l fè yo konnen kilè l'ap retabli kouran an; nan sous suivan yo: 

 • Sitwèb FPL: FPL.com 
 • Twitter: twitter.com/insideFPL 
 • Facebook: facebook.com/FPLconnect 
 • FPL blog: FPLblog.com 
 • FPL Power Tracker: FPL.com/powertracker 
 • Aplikasyon FPL: Teledechaje li nan magazen Aplikasyon iOS oswa Google Play 

Vizite FPL.com/powertracker pou enfòmasyon pann.

Florida Power & Light Company 

Florida Power & Light Company se twazyèm pi gwo konpayi elektrik ki gen nan peyi Etazini, li gen anviwon 5 milyon kont kliyan osnon anviwon 10 milyon moun li bay elektrisite nan apeprè mwatye leta Florida a. Anjeneral bil kouran nan kay abòne FPL pou 1,000-kWh apeprè 25 pousan pi bon mache pase mwayèn pri kouran onivo nasyonal, epi nan lane 2016, se li ki te pi ba nan Florida pami sa konpayi sèvis pliblik yo te rapòte pou sèt lane youn apre lòt. Sèvis FPL la fyab plis pase 99.98 pousan, epi izin li bati ki pa boule enèji a se youn nan izin ki pi pwòp pami izin tout konpayi sèvis piblik ki nan peyi a. Pami gwo konpayi ki bay elektrisite yo, se FPL ki te gen meyè klasman pami gwo konpayi ki bay elektrisite Ozetazini, selon J.D. Power 2016 Electric Utility Residential Customer Satisfaction StudySM; epi nan lane 2017, Market Strategies International te rekonèt FPL kòm youn nan konpayi elektrik yo ka plis fè konfyans. Se yon konpayi ki baze nan Florida kap mennen ak 8,900 anplwaye, FPL se yon filyal Juno Beach, ki bazenan Florida, NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), ki se yon konpayi enèji pwòp tout moun rekonèt pou tout efò li fè nan domèn enèji dirab, etik ak divèsite, epi yo te klase l No. 1 nan endistri elektrik ak gaz sou lis Fortune's 2017 ki gen "Konpayi Moun Plis Admire." Epitou NextEra Energy se mezon mèr NextEra Energy Resources, LLC, ki limenm, ansanm ak filyal li yo, se li ki se pi gwo pwodiktè enèji renouvlab ki soti nan van ak solèy. Pou ka gen plis enfòmasyon sou konpayi NextEra Energy yo, ale sou sitwèb sa yo: www.NextEraEnergy.com, www.FPL.com, www.NextEraEnergyResources.com. 


print email rss

Facebook Twitter YouTube