Go to FPL Homepage

News Releases

Pandan gwo enpak move tan Dorian nan nòdès Florid, FPL te retabli plis pase 150,000 blakawout depi nou te kòmanse santi enpak tanpèt la

Pandan ke prèske 4 milyon kliyan FPL yo te nan zòn Dorian an, pi gwo kantite blakawout nou te genyen nan yon sèl moman te jis plis pase 11,000, e li te pran yon ti kras plis pase inèdtan enmwayèn pou retabli kouran.

Nou atann van fòs tanpèt twopikal ak potansyèl vag tanpèt ak inondasyon pral kontinye afekte kliyan nan zòn sèvis FPL yo pou pwochen 24 èdtan yo.

FPL ankouraje kliyan yo rete vijilan ak prepare yo pou yon potansyèl ogmantasyon nan blakawout jodi ya soti nan Konte Indian River nò rive nan liy eta a.

FPL remèsye kliyan yo pou pasyans yo; Ekip yo ap kontinye restore kouran san rete.

Kliyan yo ta dwe kontinye swiv prekosyon sekirite; evite liy kouran ki tonbe yo ak dlo atè a; telechaje (download) app FPL la pou dènye nouvèl

Sep 4, 2019

JUNO BEACH, Fla. - Depi a 12:00 p.m., konpayi Florid Power & Light te retabli plis pase 150,000 blakawout pandan vag siklòn Dorian an kontinye afekte kòt nòdès Florid la. Plis nan pàn yo se te rezilta pyebwa ki tonbe sou ekipman ak lòt vejetasyon ki vante nan liy kouran yo. Konpayi an ap travay ak òganizasyon lokal yo pou sipòte Bahamas apre kalite domaj katastwofik apre Siklòn Dorian.

President FPL and CEO Eric Sylagy te di “kè nou ap rache pou vwazen nou yo nan Bahamas k-ap eksperyanse ravaj Siklòn Dorian”. "Konpayi nou an pral fè yon kontribisyon nan Lakwa Wouj, epi anplwaye nou yo pral fè menm jen an tou. N-ap travay tou avèk United Way ak Lakwa Wouj pou rasanble pwovizyon pou ede moun ki nan bezwen yo, epi nou kanpe pare pou nou sipòte yo lè yo pare pou yo rebati.”

Silagy di konsa, "Siklòn Dorian danjere toujou ap bat sou kòt nòdès Florid la, epi avèk van tanpèt twopikal ki depase 175 mil soti nan mitan an, anpil kliyan nan pòsyon eta nòdès la kontinye ap afekte pa tanpèt pwisan sa a." "Menm lè li danje ekip nou an ap travay nan move tan an, envestisman nou yo nan teknoloji gri ak anba tè ak ranfòse rezo a enèji yo pèmèt nou retabli kouran pi vit, epi evite dè milye de blakawout. Nou te sispèk, ke pyebwa ki tonbe ak vejetasyon ki vante nan liy elektrik nou yo se yon ki pi gwo kòz nan blakawout pou kliyan ki afekte pa tanpèt sa a. N-ap travay pou nou jwenn ak ranje domaj sa yo, pou nou ka bay kliyan yo limyè byen vit.

Silagy di ankò: "Ekip nou an ap reponn aktif ak blakawout ke Dorian la kòz, e nou p-ap sispann jiskaske kouran tout kliyan nou yo retabli." "N-ap travay men nan men ak asistans patnè mityèl nou yo tou. Kon nou fi-n pran swen kliyan nou yo, nou pral redirije resous kote yo bezwen yo pi plis, pou nou ede moun ki nan zòn Dorian yo prepare pandan tanpèt la ap vwayaje moute kòt la. Sekirite se pi gwo priyorite nou, e mwen ankouraje tout kliyan yo rete vijilan epi sonje ke sekirite nou vi-n an premye.

Kliyan ki nan zòn ki ba yo ak zòn ki afekte nan inondasyon ak vag tanpèt pa dwe rete nan lari rete andedan kay. entèwonpsyon kouran ka lakòz siyal trafik yo sispann travay san avètisman. Daprè lwa Florid la, Si ou rive nan yon entèseksyon kote siyal trafik la pa travay, trete li kòm yon arè kat-kanpe. Asire ou fè atansyon a mouvman lalwa a, e deplase ak ralanti nenpòt kote ki gen yon travayè sèvis piblik, ofisye lapolis oswa yon premye sekouris sou bò wout la.

Pandan restorasyon ap kontinye, gen kèk fason kliyan yo ka ede:

• Evite kanpe ekip nou yo pou nou mande yo ki lè kouran an a pral retabli. Mande travayè restorasyon FPL yo kesyon ap ralanti yo sou travay yo e, sa ki pi enpòtan, sa kapab konpwomet sekirite yo. Tipikman, travayè restorasyon yo pa konnen tan restorasyon yo. Yo asiyen nan segman yon sèl  liy ki afekte. FPL ap bay estime tan restorasyon nan medya yo, app FPL la, Facebook, Twitter ak FPL.com.

Resous adisyonèl

• Kouman FPL retabli kouran

• Rete an sekirite anvan yon tanpèt

• Kijan pou ou rekonèt travayè FPL yo

Konpayi Florida Power & Light

Konpayi Florida Power & Light se pi gwo konpayi enèji Ozetazini dapre elektrisite Yo Vann an Detay pwodwi ak vann, k ap sèvi plis pase 5 milyon dola kont kliyan oswa yon estime 10 milyon dola + moun atravè eta a nan Florid. Nòmal bòdwo kliyan rezidansyèl FPL nan 1,000-kWh se apeprè 30 pousan pi ba pase dènye mwayèn nasyonal la ak nan mitan ki pi ba a nan sèvis fyèv ameriken an FPL se pi bon pase 99,98 pousan, ak flòt trè pisan li yo efikas plant se youn nan pi pwòp la nan mitan tout. konpayi elektrik nan tout peyi a. Konpayi an te rekonèt nan 2018 kòm youn nan sèvis piblik elektrik ki pi konfyans ke Market Strategies International la pou senkyèm ane youn apre lòt. Yon anplwayè kap dirije nan Florid avèk apeprè 8,700 anplwaye, FPL se yon sipòtè de Juno Beach, Florid ki baze NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), yon konpayi enèji pwòp lajman rekonèt pou efò li nan dirab, etik ak divèsite, e li te ... klase nan nimewo 1 nan endistri sèvis piblik elektrik ak gaz yo nan lis 2019 Fortune nan "Konpayi ki pi admire nan mond lan". NextEra Enèji se tou konpayi an paran nan Gòlf pouvwa Konpayi, ki sèvi plis pase 460,000 kliyan nan uit konte nan tout Nòdwès Florid, ak NextEra Resous Enèji, LLC, ki, ansanm ak antite afilye li yo, se pi gwo dèlko mond lan nan enèji renouvlab soti nan van ak solèy ak yon lidè mond nan depo batri. Pou plis enfòmasyon sou konpayi enèji NextEra, vizite sit entènèt sa yo: www.NextEraEnergy.com, www.FPL.com, www.GulfPower.com, www.NextEraEnergyResources.com.

For further information: Konpayi Florida Power & Light, Liy Medya: 561-694-4442, @FPL_NewsroomFacebook Twitter YouTube